Malta

malta_flag1

ΤΑ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΚΥΠΡΟ, ΕΛΛΑΔΑ κτλ).

Bridge Resource Management Course

Ο στόχος είναι να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης που ορίζονται στην STCW A-II/1and A-II / 2 για τα άτομα που επιθυμούν να υπηρετήσουν με την ιδιότητα του πλοιάρχου ή αξιωματικός φυλακής γέφυρας. Συνολικά το μάθημα αυτό έχει σκοπό να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο ανθρώπινου λάθους που προκαλούνται στην απώλεια πλοήγησης.
Ο ναυτικός για την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, θα πρέπει να αποδείξει την ικανότητα να:
• Έχει καλύτερη κατανόηση και εκτίμηση των παραγόντων που συμβάλλουν για το αποτελεσματικό bridge resource management
• Εφαρμογή του BRM δεξιότητες στην αξιολόγηση, το σχεδιασμό, την εκτέλεση και παρακολούθηση της γέφυρας.

Πιστοποιητικό
Όσοι έχουν ολοκληρώσει αυτό το μάθημα θα εκδοθεί πιστοποιητικό ότι ο εκπαιδευόμενος βρέθηκε σε ειδική γέφυρα για την κατανόηση του BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT.

ERM

Το να παρακολουθείται και να ελέγχεται σωστά η ασφαλή λειτουργία και οι εγκαταστάσεις εγκατάστασης των μηχανημάτων του πλοίου σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος Α-ΙΙΙ / 1, A-VIII / 2 και Β-VIII / 2 του κώδικα σύμβασης STCW95.

Ειδικότερα, ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει:

– Εξοικείωση με τη χρήση των οργάνων που χρησιμοποιούνται στις αίθουσες μηχανών των σύγχρονων εμπορικών πλοίων
– Συνειδητοποίηση της ανάγκης για σωστό προ-σχεδιασμό, η χρήση των καταλόγων ελέγχου και από τα χρονοδιαγράμματα που εμπλέκονται στην έναρξη των διαδικασιών
– Κατανόηση και συνειδητοποίηση των σωστών διαδικασιών εκτέλεσης φυλακών
– Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι μονάδες- μηχανήματα είναι αλληλοεξαρτώμενες
– Εμπειρία στον εντοπισμό λειτουργικών προβλημάτων και ανίχνευση
– Η ικανότητα να λαμβάνουν αποφάσεις, οι οποίες προάγουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του επιχειρησιακού συνόλου.

Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό θα εκδίδεται το οποίο θα πιστοποιεί ότι ο κάτοχος ολοκλήρωσε επιτυχώς τον κύκλο της εκπαίδευσης σε προσομοιωτή μηχανοστασίου.

ECDIS

Όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς αυτό το μάθημα θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και κατανόηση του ECDIS, πλοήγησης και ηλεκτρονικούς χάρτες βάση του IMO model course 1.27 , ώστε να αναλάβει τα καθήκοντα του αξιωματικού φυλακής γέφυρας που ορίζονται από τον κώδικα STCW.

Πιστοποιητικό Μαθήματος
Πιστοποιητικό θα εκδοθεί σε όσους έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία αυτό το μάθημα που δείχνει ότι ο κάτοχός του έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του στη χρήση γέφυρας και λειτουργία του ηλεκτρονικού σύστημα απεικόνισης χαρτών και Συστήματα Πληροφοριών (ECDIS) με βάση τον IMO Model course 1.27.

Ship Security Officer

Το μάθημα στοχεύει στην παροχή γνώσεων σε εκείνους που ορίζονται ως επικεφαλής προκειμένου να εκτελούν καθήκοντα και ευθύνες ως αξιωματικοί ασφάλειας πλοίου (AAΠ), όπως ορίζεται στο τμήμα A/2.1.6 (και το τμήμα Α/12) του κώδικα ISPS, και στο μέρος Α-VI / 5 του Κώδικα STCW ιδίως για καθήκοντα και ευθύνες σε σχέση με την ασφάλεια του πλοίου, για την εφαρμογή και τη διατήρηση ενός σχεδίου ασφάλειας πλοίου και για τη σύνδεση με τον υπεύθυνο ασφάλειας εταιρείας (CSO) και με το λιμάνι υπευθύνων ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων.

Πιστοποιητικό Μαθήματος
Πιστοποιητικό εκδίδεται σε όσους έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία αυτό το μάθημα που δείχνει ότι ο κάτοχός του έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του σε «Αξιωματικός Ασφάλειας Πλοίου» σύμφωνα με τις απαιτήσεις του reg. VI / 5 της STCW 2010, μοντέλο 3.19

Basic Training for Oil Tanker & Chemical Tanker Cargo Operations

Υπό την προϋπόθεση ότι o ναυτικος είναι κάτοχος κατάλληλου πιστοποιητικού και άλλων προσόντων σύμφωνα με τον κανονισμό του τμήματος Α-VI / 1 της Διεθνούς Σύμβασης για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών του 1978, όπως έχει τροποποιηθεί, όσοι ολοκληρώνουν με επιτυχία το μάθημα μπορεί να υπηρετήσουν σκάφους πετρελαίου και δεξαμενόπλοια χημικών προϊόντων.

Πιστοποιητικό Μαθήματος
Σε όλους όσους έχουν τα κατάλληλα προσόντα απο το προγραμμα Βασική εκπαίδευση για το πετρέλαιο και το δεξαμενόπλοιο χημικές λειτουργίες φορτίου σύμφωνα με τον κανονισμό V/1-1 τις παραγράφους 1 ή 2 πρέπει να εκδοθεί με ένα κατάλληλο πιστοποιητικό εκπαίδευσης.

Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operations

Υπό την προϋπόθεση ότι o ναυτικος είναι κάτοχος κατάλληλου πιστοποιητικού και άλλων προσόντων σύμφωνα με τον κανονισμό AV/1-1 παρ. 2.2 της Διεθνούς Σύμβασης για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978, όπως τροποποιήθηκε, όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτιση της Ανωτερης εκπαιδευσης για τις λειτουργίες διαχειρησης φορτίου πετρελαιοφόρου, θα είναι σε θέση να εκτελουν με ασφάλεια τα καθήκοντά τους για φόρτωση, εκφόρτωση και διαμετακόμιση ή χειρισμό του φορτίου σε πετρελαιοφόρα. Θα κάνει μια ασφαλέστερη και πιο αποτελεσματική συμβολή στη λειτουργία και τον έλεγχο του φορτίου για πετρελαιοφόρο, το οποίο θα βελτιώσει την ασφάλεια των πλοίων και θα παρέχουν μεγαλύτερη προστασία για το περιβάλλον.

Πιστοποιητικό Μαθήματος
Όλοι όσοι έχουν τα κατάλληλα προσόντα στο προγράμμα ανώτερης εκπαίδευσης για λειτουργίες διαχειρισης φορτίου πετρελαιοφόρων, σύμφωνα με τον κανονισμό V/1-1 παρ. 3 θα τους εκδοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης του μαθήματος.

Advanced Training For Chemical Tanker Cargo Operations

Το μάθημα αυτό παρέχει εκπαίδευση σε πλοιάρχους, μηχανικούς, αξιωματικούς και σε κάθε πρόσωπο που φέρει άμεση ευθύνη για την φόρτωση, εκφόρτωση, μέριμνα κατά την μεταφορά ή το χειρισμό του φορτίου. Αποτελείται από ένα προηγμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης κατάλληλο για τα καθήκοντα τους, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας χημικών δεξαμενόπλοιων, την πρόληψη ρύπανσης, επιχειρησιακής πρακτικής και υποχρεώσεων από τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Το μάθημα λαμβάνει πλήρως υπόψη του το τμήμα A-V / 1-1 παρ. 3 του κώδικα της STCW, που υιοθετήθηκε από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Πρότυπα Εκπαίδευσης, Πιστοποίησης και τήρησης φυλακών των ναυτικών του 1978, όπως τροποποιήθηκε το 2010.

Η εκπαίδευση αυτή παρέχεται στην ξηρά και σε κατάλληλες εγκαταστάσεις.

Πιστοποιητικό
Όλοι όσοι έχουν τα προσόντα στη ADVANCED TRAINING FOR CHEMICAL TANKER CARGO OPERATIONS

Basic Training For Liquified Gas Tanker Cargo Operations

Το μάθημα αυτό παρέχει εκπαίδευση σε αξιωματικούς αλλά και σε κατώτερο πλήρωμα. Αποτελείται από ένα βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης κατάλληλο για τα καθήκοντα τους, για την ασφάλεια των δεξαμενοπλοίων υγροποιημένου φυσικού αερίου, τα μέτρα πυρασφάλειας και συστημάτων ελέγχου φορτίου, την πρόληψη ρύπανσης, ασφαλείς πρακτικές λειτουργίας και υποχρεώσεις που απορρέουν από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Το μάθημα λαμβάνει πλήρως υπόψη του το τμήμα A-V / 1-2 του Κώδικα STCW το οποίο υιοθετήθηκε από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Πρότυπα Εκπαίδευσης, Πιστοποίησης και τήρησης φυλακής των ναυτικών του 1978, όπως έχει τροποποιηθεί.

Η εκπαίδευση αυτή παρέχεται στην ξηρά. Συμπληρώνεται με πρακτική εξάσκηση σε προσομοιωτές στην Σχολή μας.

Πιστοποιητικό
Όλοι όσοι έχουν τα προσόντα βασικής εκπαίδευσης για BASIC TRAINING FOR LIQUIFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS, σύμφωνα με τον κανονισμό V / 1-2 παρ. 1 θα τους εκδίδεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό εκπαίδευσης.

Advanced Training For Liquified Gas Tanker Cargo Operations

Το μάθημα αυτό παρέχει εκπαίδευση σε πλοιάρχους, πρώτους μηχανικούς, υποπλοίαρχους, δεύτερους μηχανικούς και κάθε άτομο άμεσα υπεύθυνο για φόρτωση, εκφόρτωση, φροντίδα κατά τη μεταφορά, το χειρισμό του φορτίου, καθαρισμό δεξαμενών ή άλλες λειτουργίες που σχετίζονται με το φορτίο για τα δεξαμενόπλοια υγροποιημένου αερίου. Αποτελείται από ένα προηγμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης κατάλληλο για τα καθήκοντα τους σε δεξαμενόπλοια υγροποιημένου φυσικού αερίου για την ικανότητά τους στην ασφάλεια εκτέλεσης και την παρακολούθηση όλων των εργασιών φορτίου, εξοικείωση με τις ιδιότητες του φορτίου υγροποιημένου φυσικού αερίου, να λάβουν προφυλάξεις για την πρόληψη των κινδύνων, να εφαρμόζονται προληπτικά μέτρα για την υγεία και ασφάλεια, να αποκρίνονται στα μέτρα ασφαλείας έκτακτης ανάγκης όπως φωτιά, επίσης να λάμβάνουν προφυλάξεις για την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος, καθώς και την παρακολούθηση και τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις νομοθετικές απαιτήσεις. Το μάθημα λαμβάνει πλήρως υπόψη του τον κανονισμό A-V / 1-2 παρ 3 του κώδικα STCW που υιοθετήθηκε από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Πρότυπα Εκπαίδευσης, Πιστοποίησης και τήρησης φυλακών των ναυτικών του 1978, όπως έχει τροποποιηθεί.

Η εκπαίδευση αυτή παρέχεται στην ξηρά. Συμπληρώνεται από πρακτική εξάσκηση σε προσομοιωτές στην Σχολή μας.

Πιστοποιητικό
Όλοι όσοι έχουν τα προσόντα στην προχωρημένη εκπαίδευση για ADVANCED TRAINING FOR LIQUIFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS, σύμφωνα με τον κανονισμό V / 1-2 παρ. 3 εκδίδεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό εκπαίδευσης.

PASSENGER SHIP

Oλοκληρώνοντας αυτό το μάθημα θα είσαστε σε θέση να :
1. Ελέγχετε το πλήθος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης επί του πλοίου
2. Να εντοπίζετε την θέση του εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης επί του πλοίου
3. Να επικοινωνείτε αποτελεσματικά με τους επιβάτες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
4. Να παρουσιάζεται την χρήση των προσωπικών σωστικών μέσων
5. Και να συμμορφώνεστε με τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης σχετικά με την ασφάλεια του πλοίου

Πιστοποιητικό
Όλοι όσοι έχουν τα κατάλληλα προσόντα μετά την εκπαίδευση στην σειρά μαθημάτων για το ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΠΛΟΙΟ τους εκδίδεται πιστοποιητικό βάση του κανονισμού V/2 της STCW 2010.

Security Awareness

Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς το μάθημα αυτό θα πρέπει να έχουν πετύχει το απαιτούμενο επίπεδο ικανότητας που τους επιτρέπει να συμβάλλουν στην ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα μέσω της αυξημένης ευαισθητοποίησης και την ικανότητα να αναγνωρίζουν τις απειλές για την ασφάλεια και να ανταποκριθεί κατάλληλα βάση του κανονισμού της STCW 2010 VI/6 par. 4. Η γνώση αυτή θα περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά:

1, η σημασία και τις επακόλουθες απαιτήσεις των διαφόρων επιπέδων ασφάλειας.

. 2 γνώση των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης και των σχεδίων έκτακτης ανάγκης

3 αναγνώριση και εντοπισμός όπλων, επικίνδυνων ουσιών και συσκευών.

4. Την αναγνώριση, χωρίς διακρίσεις, των χαρακτηριστικών και μοντέλων συμπεριφοράς προσώπων τα οποία μπορεί να απειλήσουν την ασφάλεια και

5. Των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των μέτρων ασφάλειας.

Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό εκδίδεται σε όσους έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία αυτό το μάθημα που δείχνει ότι ο κάτοχός του έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του σε «θέματα ασφάλειας», όπως απαιτείται από τον κανονισμό. VI / 6 παράγρ. 1 της σύμβασης STCW 2010, με βάση το μοντέλο 3.27

Security Training for Seafarers with Designated Security Duties

Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να παρέχει τις γνώσεις που απαιτούνται για τους ναυτικούς στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα ασφαλείας σε σχέση με το σχέδιο ασφάλειας πλοίου (ΣΑΠ) για να εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου XI-2 της SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκε, του κώδικα ISPS, και τμήμα Α-VI / 6 par 6 to 8 του κώδικα STCW, όπως τροποποιήθηκε.

Πιστοποιητικό
Τo πιστοποιητικό χορηγείται σε όσους έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το μάθημα αυτό που δείχνει ότι ο κάτοχός του έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του για την “ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας ναυτικών που τους έχουν ανατεθεί καθήκοντα ασφαλείας» όπως απαιτείται από τον κανονισμό VI/6 par.4 και βασιζόμενο στο μοντέλο 3.26