Επάρκειας στη χρήση σωστικών μέσων και διάσωσης Σκάφη (πλην Fast Rescue Boats)

Το μάθημα αυτό στοχεύει να παρέχει την εκπαίδευση για τους υποψηφίους που έχουν οριστεί να αναλάβουν την ευθύνη ενός σωστικού σκάφους ή λέμβου διάσωσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το τμήμα A-VI/2-1 της STCW του 2010.

Πιστοποιητικό
Με την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων και την απόδειξη της επαγγελματικής επάρκειας, εκδίδεται πιστοποιητικό το οποίο θα πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του έχει εκπληρώσει το πρότυπο επάρκειας που ορίζεται στον πίνακα A-VI/2-1 της STCW2010.