Βασική Εκπαίδευση

basic

1) Πρώτες Βοήθειες
Το μάθημα στοχεύει να παρέχει την εκπαίδευση για τους υποψηφίους να παράσχουν τις στοιχειώδεις πρώτες βοηθειες επί του πλοίου, σύμφωνα με το τμήμα A-VI/1.2 par. .1.1.1 Του κώδικα STCW.

2) Η πρόληψη και καταστολή πυρκαγιάς
Το μάθημα στοχεύει να παρέχει την εκπαίδευση στους υποψηφίους στον τομέα της πρόληψης και της πυρόσβεσης σύμφωνα με την παράγραφο A-VI/1.2 παρ. .1.1.2 του κώδικα STCW

3) Προσωπική ασφάλεια και Κοινωνική Ευθύνη
Το μάθημα αυτό το μοντέλο στοχεύει να ικανοποιεί τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις στους ναυτικούς για την εξοικείωση, τη βασική εκπαίδευση και οδηγίες ασφάλειας σύμφωνα με το τμήμα Α-VI / 1 .2 par.1.14 του κώδικα STCW.

4) Τεχνικές -Επιβίωση
Το μάθημα έχει ως στόχο να ικανοποιεί τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις στους ναυτικούς για την εξοικείωση, τη βασική εκπαίδευση και οδηγίες ασφάλειας σύμφωνα με το τμήμα A-VI/1.2 par. .1.1.1 του κώδικα STCW.

Πιστοποιητικό Μαθημάτων
Με την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων και την απόδειξη της επαγγελματικής επάρκειας, πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του έχει ανταποκριθεί στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στον πίνακα A-VI/1.2 της σύμβασης STCW.